Wróć na poprzednią stronę

Przywileje Leżajsk

1. 1405, 6 III, Koprzywnica, sygn. 1D

Władysław [Jagiełło], król Polski i wielki książę litewski, dziedzic Rusi, etc. zezwala mieszczanom z Leżajska na sprzedaż sukna na łokcie w wszystkich miastach Rusi.

2. 1519, 1 IV, Kraków, sygn. 2D

Zygmunt [Stary], król Polski, wielki książę Litwy, etc. nadaje miastu Leżajsk prawo odbywania dorocznego jarmarku w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

3. 1519, 31 III, Kraków, sygn. 3D

Zygmunt [I Stary] król Polski, wielki książę Litwy, etc. transumuje i potwierdza przywilej Władysława, króla Polski (1398, data dzienna nieczytelna), w którym król zwalnia mieszczan Leżajska od myt.

4. 1524, 23 IX, Lwów, sygn. 4D

Zygmunt [Stary], król Polski, wielki książę Litwy, etc. ponownie lokuje miasto Leżajsk nadając mu nazwę Leżajsk Zygmuntowski.

5. 1553, 13 IX, Kraków sygn. 5D

Zygmunt August, król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza wszystkie prawa i przywileje nadane miastu przez jego poprzedników.

6. 1556, 4 XII, Warszawa, sygn. 6D

Zygmunt August, król Polski, wielki książę Litwy, etc. transumuje i potwierdza przywilej swojej matki, Bony, królowej Polski (1550, 29 III), w którym królowa nadaje mieszczanom Leżajska część łąki „Gwoszcza” leżącej za polami przedmieszczan Leżajska.

7. 1558, 30 VII, Krasnystaw, sygn. 7D

Zygmunt August, król Polski, wielki książę Litwy, etc. przychylając się do prośby mieszczan leżajskich, potwierdza ich prawa do ogrodów sprzedanych im na polecenie królowej Bony przez prefekta leżajskiego Andrzeja Jakubowskiego.

8. 1566, 20 XI, Knyszyn, sygn. 8D

Zygmunt August, król Polski, wielki książę Litwy, etc. zleca mieszkańcom Leżajska obwarować miasto i trzy okoliczne wsie (Jedlna, Kuryłówka, Siedlanka) i wskazuje sposób budowy obwarowań i ich konserwacji.

9. 1569, 21 VI, Lublin, sygn. 9D

Zygmunt August, król Polski, wielki książę Litwy, etc. nadaje miastu dodatkowe fundusze na prace przy obwarowywaniu miasta pochodzące z obszaru Błonia, mostu na Sanie i opłat z łaźni miejskiej.

10. 1578, 3 II, Warszawa, sygn. 10D

Stefan [Batory], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza wszystkie prawa i przywileje nadane miastu Leżajsk przez jego poprzedników.

11. 1589, 8 IV, Warszawa, sygn. 11D

Zygmunt III [Waza], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza wszystkie prawa, przywileje, nadania, immunitety, zwyczaje, prerogatywy i egzempcje nadanie przez jego poprzedników miastu Leżajsk.

12. 1590, 8 IV, Warszawa, sygn. 12D

Zygmunt III [Waza], król Polski, wielki książę Litwy, etc. przychylając się do prośby mieszczan leżajskich nadaje miastu Leżajsk prawo pobierania myta przeznaczonego na budowę i konserwację mostów.

13. 1616, 23 VI, Warszawa, sygn. 13D

Zygmunt III [Waza], król Polski, wielki książę Litwy, transumuje i potwierdza oblatowany w aktach grodzkich przemyskich (1554, 21-23 VI, Przemyśl) przywilej Zygmunta Augusta, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, etc. (1553, 15 IX, Kraków), w którym król widymuje nadany przez jego poprzednika [Zygmunta I Starego] transumpt nadanego mieszczanom Leżajska zwolnienia od myt.

14. 1616, 20 X, Warszawa, sygn. 14D

Zygmunt III [Waza] potwierdza Florianowi Koskowicowi [wójtowi] posiadanie szesnastu zagonów łąki.

15. 1632, 25 III, Warszawa, sygn. 15D

Zygmunt III [Waza] król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza dokument Łukasza Opalińskigo, marszałka wielkiego koronnego, starosty leżajskiego (1631, 7 X, Leżajsk) rozstrzygnięty spór mieszczan leżajskich i mieszkańców wsi Stare Miasto o Błonie nad Sanem.

16. 1633, 15 III, Kraków, sygn. 16D

Władysław IV [Waza], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza mieszczanom Leżajska prawo odbywania trzech jarmarków rocznie: w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w święto Matki Boskiej Śnieżnej i dzień św. Mikołaja biskupa.

17. 1633, 15 III, Kraków, sygn. 17D

Władysław IV [Waza], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza wszystkie prawa i przywileje nadane miastu Leżajsk przez jego poprzedników.

18. 1634, 20 III. Warszawa, sygn. 18D

Władysław IV [Waza], król Polski, wielki książę Litwy, etc. zatwierdza dokument Konstancji, królowej i swojej matki, zawierający potwierdzenie nadań Łukasza Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, dla Iwana Zawadzkiego, popa we wsi Ożanna.

19. 1649, 2 XI, Warszawa, sygn. 19D

Jan Kazimierz, król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza przywilej, w którym Zygmunt III [Waza], król Polski, wielki książę Litwy etc. (1616, 23 VI, Kraków) transumuje i potwierdza oblatowany w aktach grodzkich przemyskich (1554, 21-23 VI, Przemyśl) przywilej Zygmunta Augusta, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, etc. (1553, 15 IX, Kraków), w którym król widymuje nadany przez jego poprzednika [Zygmunta I Starego] transumpt nadanego mieszczanom Leżajska zwolnienia od myt.

20. 1649, XI, Warszawa, sygn. 20D

Jan Kazimierz, król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza wszystkie prawa i przywileje dla miasta Leżajska nadane przez jego poprzedników.

21. 1670, 12 VII, Warszawa, sygn. 21D

Michał [Korybut Wiśniowiecki], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza przywilej Jana Kazimierza, króla Polski, wielkiego księcia Litwy (1660, 26 XI, Kraków), w którym król potwierdza akt urzędu radzieckiego, wójtowskiego i ławniczego, 1658, 2 IX, Leżajsk) dotyczący handlu w mieście Leżajsk.

22. 1684, 22 IV, Jaworów, sygn. 22D

Jan III [Sobieski], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza miastu Leżajsk prawo do odbywania sześciu jarmarków rocznie.

23. 1684, 22 IV, Jaworów, sygn. 23D

Jan III [Sobieski], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza przywilej Michała, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, etc. (1669, 22 XI), w którym król potwierdza wszystkie prawa, wolności, immunitety i przywileje dla miasta Leżajska nadane przez królów polskich, a w szczególności przywileje Zygmunta Augusta i Jana Kazimierza.

24. 1767, 3 X, Warszawa, sygn. 24D

Stanisław August [Poniatowski], król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza przywilej Jana III [Sobieskiego], króla Polski, wielkiego księcia Litwy, (1684, 22 IV, Jaworów), w którym król potwierdza przywilej Michała, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, etc. (1669, 22 XI), w którym król potwierdza wszystkie prawa wolności, immunitety i przywileje dla miasta Leżajska nadane przez królów polskich, a w szczególności przywileje Zygmunta Augusta i Jana Kazimierza.

25. 1772, 15 IV, Warszawa, sygn. 25D

Stanisław August [Poniatowski]. król Polski, wielki książę Litwy, etc. potwierdza przywilej Zygmunta [I Starego], króla Polski, wielkiego księcia Litwy, etc. (1525, 21 II, sejm generalny w Piotrkowie), w którym król potwierdza dokumenty: